Zapłać w € lub $ i otrzymaj dodatkowe 2% rabatu

Zapraszamy do udziału w promocji „Zapłać w EUR lub USD i otrzymaj dodatkowe 2% rabatu”.

 

Regulamin promocji:

 1. Ofertą objęty jest cały asortyment Integratory.pl z wyłączeniem:
  • Sfery dla Subiekta GT,
  • Integratorów SymSyncPro.
 2. Czas trwania promocji jest nieoznaczony.
 3. Promocja skierowana jest do Klientów płacących w walucie Euro (EUR) lub Dolar amerykański (USD).
 4. Ponieważ ceny produktów podane są w złotych polskich, należy dokonać przeliczenia na odpowiednią walutę. Przeliczenia należy dokonać na podstawie tabeli kursów walut NBP (kurs średni) aktualnej w dniu złożenia zamówienia.
 5. Zamówienie należy opłacić w terminie 7 dni od złożenia. W przypadku przekroczenia terminu płatności, zamówienie zostaje anulowane.
 6. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe warunki i zasady promocji.
 7. Prawo do udziału w promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, a w szczególności prawa i obowiązki klienta promocji nie mogą być w żaden sposób przeniesione (odpłatnie i nieodpłatnie) na żaden inny podmiot.
 8. Biorąc udział w promocji każdy z uczestniczących w niej klientów potwierdza, że wyraża zgodę na związanie się postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 9. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej w szczególności jako:
  • zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji,
  • przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji,
  • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 10. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni jego tekst po zmianach
 11. Wszelkie spory objęte zakresem niniejszego regulaminu podlegają rozpoznaniu przez sąd powszechny właściwy według siedziby organizatora